За нас

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД 
е открит през 2004г. в град Русе към фирма СПАРКИ АД с протокол № 15/01.12.2004 г. 
С решение на Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е издаден Лиценз № 200412217 на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД - гр. Русе, с който започва развитието на своята дейност.
Първоначално обучението бе съсредоточено в преквалификация на кадрите в СПАРКИ АД, но през началото на 2005г. ЦПО започва работа и с Агенция по заетостта, а също така организира обучения и на външни лица и фирми, възложители на обучение.
ЦПО провежда няколко курса на обучение по професия на безработни лица, регистрирани в Бюро по труда Русе, след което им осигурява заетост в СПАРКИ АД.
Не веднъж участва като избран партньор за обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.".
Обучава работещи и безработни лица, чрез ваучерна система по европейски програми по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.".
Сега ЦПО провежда обучения на всички желаещи да получат допълнителна квалификация, отваряща им нови врати за работа и реализация в търсения от тях бранш.
През 2016г. Центъра за професионално обучение внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, а в началото на 2018 година след направен одит я актуализира с нововъведенията по БДС EN ISO 9001:2015.