Нормативни документи

За ефективната дейност на ЦПО използваме ежедневно следните нормативни документи:
 • БДС EN ISO 9606-1;
 • БДС EN ISO 9606-2;
 • БДС EN ISO 9606-3;
 • БДС EN ISO 14732:2013;
 • БДС EN ISO 9001:2015;
 • Закон за професионалното образование и обучение на МОН в сила от 01.08.2016г.;
 • Правилник за устройството и дейността на ЦПО;
 • Единни изисквания на НАПОО за придобиване на правоспособност чрез модулно обучение по специалност Заваряване;
 • НАРЕДБА №7 от 11 окт. 2002г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
 • Наредба №1 от 04 март 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
 • Наредба  №1 от 10 януари 2006г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията;
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 19 февруари 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация;
 • Наредба №2 от 08 септ. 2015г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, МОН;
  НАРЕДБА №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата за предучилищното и училищно образование, МОН;
 • Наредба №2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, МОН;
 • Наредба №1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), МОН;
 • Наръчник по качество по БДС EN ISO 9001:2015;
 • Декларация за политиката по качество.
ЛИЦЕНЗИЯ № 2021121574, издадена от НАПОО